Skip to main content
Pilot regions

2nd workshop of the AGORA pilot study in Malmö, Sweden

By February 27, 2024No Comments

The Stockholm Environment Institute Headquarters (SEI HQ) hosted a workshop in the city of Malmö, Sweden, on the 13th of February, which brought together stakeholders from the public administration and civil society. The aim was to co-explore adaptation strategies for creating a heat resilient city in which no one is left behind.

The Vulnerability Walk

Kicking off with a learning exercise known as the Vulnerability Walk, a serious game method, where participants were assigned and assumed roles developed from insights provided by the same participants in an earlier  workshop. The exercise started off with the participants arranging themselves in a straight line. A facilitator then presented various adaptation strategies, prompting individuals to take a step forward if their assigned role could implement them. If not, they would remain in the same place.

This exercise demonstrated differentiated opportunities for adaptation. Through the physical act of stepping forward or remaining in place, participants were confronted with how vulnerabilities compound and intersect and their unequal distribution in society.

Create your future

The workshop continued with a creative drawing exercise developed by the SMHI, with the aim to envision a heat resilient and inclusive society 50 years into the future. Beginning with a brief scenario illustrating the impacts of extreme temperatures, participants were tasked with drawing how a climate-adapted city could look and function in the future. For example, they could focus on physical or technical measures, changes in attitudes and behaviors, knowledge, forms of collaboration or policy instruments.

By encouraging diverse forms of expression and interpretation, the exercise provided an inclusive platform for all participants to contribute their ideas and visions of what a climate-resilient society could entail.

Next steps

The findings from this workshop build the foundation for further investigations, aimed at delving further into urban heat vulnerability and local adaptation strategies. In the next pilot phase, the project team will invite citizens to participate in focus group discussions to co-evaluate innovative engagement methods and co-create local adaptation solutions.


Stockholm Environment Institute (SEI) höll en workshop i Malmö den 13 februari, som samlade deltagare från kommunen och föreningslivet. Syftet med workshopen var att tillsammans utforska anpassningsstrategier för att skapa en värmetålig och jämlik stad.

En sårbarhetsvandring

Vi inledde med en övning som kallas sårbarhetsvandringen, där deltagarna blev tilldelade varsin karaktär. Övningen inleddes med att deltagarna radade upp sig på en linje. En facilitator presenterade sedan olika anpassningsstrategier och uppmanade deltagarna att ta ett steg framåt om deras tilldelade roller kunde genomföra dem. Om så inte var fallet skulle de stanna kvar på samma plats.

Denna övning var ett kraftfullt verktyg för att understryka hur olika personer har olika möjligheter till att anpassa sig i ett förändrat klimat. Genom att ta ett steg framåt eller stanna kvar på sin plats, konfronterades deltagarna med hur sårbarheter förvärras och påverkar varandra och hur de är ojämlikt fördelade i samhället.

Framtidsbilder

Workshopen fortsatte sedan med en övning som utvecklats av SMHI – framtidsbilder. Deltagarna fick först höra ett kort scenario som illustrerade effekterna av extrema temperaturer. De bads sedan att tillsammans rita på ett stort pappersark hur en klimatanpassad stad skulle kunna se ut och fungera i framtiden. Till exempel, deltagarna kunde diskutera fysiska eller tekniska åtgärder, beteendeförändringar, kunskapshöjande insatser, samarbetsformer, och lagstiftning.

Övningen skapade en inkluderande plattform där alla deltagare kunde föreställa sig  hur ett klimatresilient samhälle skulle kunna se ut.

Nästa steg

Resultaten ligger som grund för fortsatt forskning kring värmeböljor i Malmö, med målet att skapa en fördjupad förståelse för social sårbarhet och lokala anpassningsstrategier. I nästa pilotfas kommer projektgruppen att bjuda in invånare till fokusgruppsdiskussioner för att utvärdera innovativa deltagarmetoder och samskapa lokala anpassningslösningar.

Leave a Reply