Skip to main content
EventsPilot regions

Kicking off the first AGORA pilot study in Malmö, Sweden

By September 29, 2023November 24th, 2023No Comments

AGORA held its first pilot activity in the city of Malmö, Sweden on the 12th of September, a workshop where a wide range of stakeholders were invited to discuss climate adaptation and social vulnerability. The workshop focused specifically on adapting to heatwaves in Malmö and aimed at co-exploring and creating a shared understanding of who is affected and why, taking into consideration both social and physical factors.

The workshop started with a short presentation by the Stockholm Environment Institute of the AGORA project and the EU Mission on Adaptation, which aims to support regions and local communities in their contributions towards adaptation action and climate resilience across Europe. Next, the 11 participants who represented the local authority, the regional county, climate activist groups, academia, the business sector and local NGOs were split into smaller groups to discuss the meaning of heatwaves, climate adaptation and social vulnerability based on their respective backgrounds and expertise.

The second part of the workshop explored what makes certain groups more vulnerable to heatwaves than others. To facilitate the discussion, the participants were provided with a survey of vulnerable groups identified in the academic literature on heatwaves and were asked which of these groups they considered to be the most vulnerable and why. Overall, the workshop generated a stimulating discussion between regional and local actors who otherwise might not have ample opportunity to engage in deliberate conversations on adaptation issues. Emerging themes emphasized the importance of adopting an intersectional approach to social vulnerability, analysing who risks getting left behindin conventional urban planning, and the need for approaching problems and identifying solutions from a systems perspective.

The results from the inception workshop will be used as a basis for continued studies of social vulnerability to heatwaves in Malmö. In the next pilot phase, the project team will interview citizens to gain a deeper understanding of their experiences of, and capacities to cope with, heatwaves. The insights from these interviews will also inform City of Malmö’s work on assessing social vulnerability to heatwaves that recently was initiated as part of the AGORA project.

There are no legal planning frameworks in Sweden addressing the increasingly pressing issue of heatwaves in urban settings, and so far national efforts have been relatively limited compared to other climate related risks. The AGORA project presents a unique opportunity to enhance our understanding of the impacts of heatwaves and related adaptation needs, capacities and responses in the context of a Swedish city. Overall, the workshop underscored the potential of engaging citizens and a wide range of actors in climate adaptation discussions, and we look forward to continued collaboration with City of Malmö and other regional and local stakeholders in the coming years.

Startskottet för AGORA-pilotstudien i Malmö, Sverige

 

Inom ramen för AGORA projektets pilotstudie anordnade Stockholm Environment Institute den 12 september en inledande workshop i Malmö stad, där ett brett antal intressenter bjöds in för att diskutera klimatanpassning och social sårbarhet. Workshopen fokuserade specifikt på anpassning till värmeböljor i Malmö och syftade till att gemensamt utforska frågans innebörd samt skapa en gemensam förståelse för vem som påverkas av värmeböljor och varför, med hänsyn till både sociala och fysiska orsaker.

Workshopen inleddes med en kort presentation av AGORA-projektet och EU:s uppdrag om klimatanpassning. Detta klimatstrategiska uppdrag syftar till att stödja berörda regioner och lokala samhällen i deras ansträngningar att anpassa sig till ett förändrat klimat och bygga ett samhälle som är motståndskraftigt mot klimatförändringarna (klimatresilient).

Därefter delades de 11 deltagarna, som representerade Malmö kommun, Länssstyrelsen Skåne, klimataktivistgrupper, den akademiska världen, näringslivet och lokala frivilligorganisationer, in i mindre grupper för att diskutera innebörden av värmeböljor, klimatanpassning och social sårbarhet utifrån sina respektive bakgrunder och kompetensområden.

I den andra delen av workshopen undersöktes frågan om vad som gör vissa grupper mer sårbara inför värmeböljor än andra. Deltagarna fick ta del av en studie om sårbara grupper vilka identifierats i den akademiska litteraturen om värmeböljor. Därefter tillfrågades de om vilka av dessa grupper de ansåg vara de mest sårbara samt varför.

Sammantaget erbjöd workshopen en mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan olika regionala och lokala aktörer av vilka flera kanske inte har så stora möjligheter att engagera sig diskussioner och samverkansprocesser gällande klimatanpassning. De teman som framkom rörde:

 

    • behovet av en tvärgående strategi och tillvägagångssätt för minskad social sårbarhet,
    • värdet av att beakta vem som riskerar att lämnas utanför inom ramen för den konventionella stadsplaneringen, samt
    • behovet av att närma sig lösningar från ett systemperspektiv.

Resultaten från den inledande workshopen kommer att användas som grund för fortsatta studier av social sårbarhet för värmeböljor i Malmö stad, med lärdomar även för andra geografiska områden. I nästa pilotfas kommer projektgruppen att intervjua medborgare för att få en fördjupad förståelse för deras erfarenheter av, och förmåga att hantera värmeböljor. Bortom själva forskningssyftet kommer insikterna också att användas i Malmö stads arbete med att bedöma social sårbarhet för värmeböljor vilket påbörjats inom ramen för samarbetet med SEI och AGORA-projektet.

Det finns i nuläget inget juridiskt eller planeringsramverk på plats som hanterar av den alltmer angelägna frågan om värmeböljor i Sverige och hittills har förståelsen och de nationella satsningarna varit relativt begränsade jämfört med andra klimatrisker. AGORA-projektet utgör därmed ett unikt tillfälle att öka vår förståelse för effekterna av värmeböljor i svenska städer, samt vilka anpassningsbehoven, utmaningarna, möjligheterna är.  Sammantaget underströk workshopen potentialen i att engagera ett bredare antal intressenter i diskussioner och kunskapsutbyten om klimatanpassning, och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Malmö stad och andra regionala och lokala intressenter under de kommande åren.

Leave a Reply